Fondens vedtægter

Vibæk Mølle

Vedtægter for Fonden Vibæk Mølle§ 1.

NAVN.


Fondens navn er; ” FONDEN VIBÆK MØLLE. ”§ 2.

HJEMSTED.


Fondens hjemsted er Sønderborg Kommune og dens postadresse er formandens adresse.§ 3.

FORMÅL


Fondens formål er alene at:


  • -erhverve ejendommen matr. nr. 35 Vibøge, Lysabild, af areal 24.931 m2, matr. nr. 76 Lebøl, Tandslet, af areal 2.303 m2  matr. nr. 269 Skovby, Lysabild, af areal 4.239 m2, matr.nr. 112 Lebøl, Tandslet af areal 2.216 m2, matr. nr. 221 Vibøge, Lysabild af areal 18.065 m2, matr.nr. 222 Vibøge, Lysabild af areal 101 m2, som tilsammen udgør ejendommen ”Vibæk Mølle”, Vibæk Mølle nr. 3 6470 Sydals.


  • -bevare og istandsætte de eksisterende bygninger på ejendommen, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning,


  • -søge de samlede mølleanlæg etableret i deres oprindelige form, og


  • -der efter restaurering åbnes for offentligheden, således at møllehus og omliggende arealer stilles til rådighed for offentligheden, så der gives en god mulighed for at styrke interessen for møllesagen,


  • -der søges fredning af alle på ejendommen værende bygninger.§ 4.


Ved tilskud, gaver og optagelse af lån at tilvejebringe kapital til at erhverve Vibæk Mølle.

 

Den faste ejendom skal udgøre fondens stamkapital.

 

Aktiver, som senere tilfalder fonden som arv, gave eller tilskud skal anvendes i henhold til fondslovens § 9.

 

Stamkapital skal anvendes i henhold til fondslovens § 9.§ 5.

LEDELSEN


Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som skal udpeges således:


Den tidligere ejer, Nicolaj Madsen, 1 medlem.

Lysabild Sognehistoriske Forening, 1 medlem

Tandslet Lokalhistoriske Forening, 1 medlem

Vibæk Mølles Støtteforening, 2 medlemmer§ 6.


Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Et udpeget bestyrelsesmedlems funktionsperiode skal vare mindst 2 år, men er ikke tidsbegrænset.


Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, som afholdes efter behov.


Bestyrelsen skal føre en protokol over samtlige bestyrelsesmøder.


Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.


Bestyrelsen kan enten vælge en administrator til at forestå den daglige ledelse af Vibæk Mølle og kan fastsætte retningslinier for administrators virke, eller søge om at opnå sekretariats- og tilsynsbistand gennem Sønderborg Kommune.

 

En administrator, men ikke et sekretariatsmedlem, kan være medlem af bestyrelsen.§ 7.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.§ 8.


Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke vederlag, men der kan gives godtgørelse for deres direkte udgifter i forbindelse med hvervet.


Hvis bestyrelsen udpeger en administrator eller opnår sekretariatsbistand hos Sønderborg Kommune, kan bestyrelsen til administrator eller sekretariatet fastsætte et honorar, som skal svare til sædvanligt honorar for arbejdets art og omfang.


Fonden kan ikke påtage sig kautionsforpligtelser.§ 9.


Fonden forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formanden og mindst 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer eller administrator sammen med formand for bestyrelsen. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse kræver dog den samlede bestyrelses underskrifter.


Fonden kan ikke påtage sig kautionsforpligtelser.§ 10.

REGNSKAB


Over fondens formue, dens indtægter og udgifter, skal fondsbestyrelsen hvert år aflægge regnskab i overensstemmelse med fondlovens bestemmelser.


Regnskab revideres af en revisor udpeget af bestyrelsen.§ 11.


Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsperiode løber dog fra stiftelsen til den 1. januar 1988.§ 12.

ÆNDRING AF VEDTÆGTER


Vedtægterne kan kun ændres, såfremt der er enighed herom mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer og med Justitsministeriets samtykke, jfr. Fondslovens § 32.§ 13.

FONDENS OPLØSNING.


Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning af bestyrelsen og Justitsministeriets samtykke, jfr. Fondslovens § 32.


I tilfælde af fondens opløsning, skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med oprindelig mål. Således skal Vibæk Mølle først tilbydes Sønderborg Kommune, som skal overtage drift og vedligeholdelse af ejendommen. Ønsker Sønderborg Kommune ikke at overtage ejendommen afgør Miljøministeren hvorledes fondes midler efterfølgende forvaltes.


Institutionens ejendom og formue må dog ingensinde overgå til de personer, der som stiftere eller på stifternes vegne har været med til at stifte fonden, ej heller til disses ægtefæller eller børn under 18 år.Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. 03 2019:

 


 

Tidligere ejer                                       Nicolaj Madsen

  

Lysabild Sognehistoriske Forening     Poul Raaby Pedersen

  

Tandslet Sognehistoriske Forening      Leif Kristiansen

  

Vibæk Mølles Støtteforening                 August Johannsen


Vibæk Mølles Støtteforening                 Jens Peter Kock