Støtteforeningens vedtægter

Vibæk Mølle

Vedtægter for Vibæk Møllernes Støtteforening


§ 1.

Navn og hjemsted.


Foreningens navn er Vibæk Møllernes Støtteforening

Vibæk Mølle 3, Vibøge 6470 Sydals i Sønderborg Kommune.


§ 2.

Formål


Foreningens formål er at yde økonomisk støtte og støtte af anden art til

Fonden Vibæk Mølle.


§ 3.

Medlemskab


Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål.


§ 4.

Ledelsen


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 Medlemmer valgt på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer

og menigt medlem.


Valg til bestyrelsen gælder for 2 år.


Alle medlemmer af støtteforeningen kan vælges til bestyrelsen


Et medlem af Fonden Vibæk Mølles bestyrelse har møde-og taleret, men ingen stemmeret

i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder i Vibæk Møllernes Støtteforening.


Alle valg foregår og træffes ved simpelt stemmeflertal.


Skriftlig afstemning afholdes, såfremt én deltager ønsker det.


Foreningen tegnes af formanden og næstformand i forening


§ 5.


Generalforsamling


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der består af medlemmer

af foreningen Vibæk Møllernes Støtteforening.


Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer,

der kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.


Kun fremmødte medlemmer har stemmeret og generalforsamlingen er

beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.


Af generalforsamlingens forløb optages referat, der indføres i protokollen og underskrives

af formand og dirigent.


§ 6.

Ordinær generalforsamling.


Der afholdes ordinær generalforsamling hvert kalenderår og inden udgangen

af februar måned.


Indkaldelse til generalforsamling sker pr. brev med mindst 14 dages varsel.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg i henhold til § 4.
  6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning

herom, eller såfremt der til bestyrelsen fremsendes en skriftlig begrundet

anmodning herom, underskrevet af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.


Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter modtagelsen

af en sådan begæring. Indvarsling skal ske på tilsvarende måde som ved afholdelse af ordinær generalforsamling.

§ 7.


Aktiviteter.


Med henblik på at opnå midler til støtte af formålet, arrangerer foreningen aktiviteter,

der kan bidrage økonomisk.


§ 8.


Udlodning af midler.


Beslutning om udlodning af midler træffes af den samlede bestyrelse.


§ 9.


Regnskab.


Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 10.


Foreningens opløsning.


Vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen kræver tilslutning fra mindst 75 %

af de tilstedeværende medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.


Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Fonden Vibæk Mølle.